This page last reviewed August 26, 2016

Auction Proceeds Translated Documents

In 2006, the Legislature passed and the Governor signed AB 32, which created a comprehensive, multi-year program to reduce GHG emissions in California. The Cap-and-Trade Program plays a key role by placing a limit, or cap, on GHG emissions by issuing a limited number of tradable permits, or allowances, equal to the cap. A portion of the allowances are auctioned at quarterly auctions.

The State's portion of the auction proceeds are deposited in the Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF).The Legislature and Governor appropriate auction proceeds from the GGRF to State agencies and programs through the Budget process, consistent with the implementing legislation.

ARB staff developed the Funding Guidelines for Agencies that Administer California Climate Investments and The Second Investment Plan for Fiscal Years 2016-17 through 2018-19. These two documents have been translated into Spanish; in addition, the Executive Summary of the Funding Guidelines for Agencies that Administer California Climate Investments has been translated into Vietnamese, Chinese, and Punjabi.


Spanish/Español

En el 2006, la legislatura aprobó y el gobernador firmó la AB 32, que creó un programa integral multi anual para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en California. El programa de Cap-and-Trade juega un papel clave colocando un límite o tapa, en las emisiones de GEI mediante la emisión de un número limitado de permisos comerciables, o subsidios, iguales a la tapa. Una porción de los derechos de emisión son subastados trimestralmente. La porción de las ganancias de la subasta que le corresponde al estado se depositan en el fondo de reducción de Gas de efecto invernadero (GGRF). La legislatura y gobernador destinan las ganancias del GGRF a agencias estatales y programas a través del proceso presupuestario, consistente con la legislación.

Personal de la ARB convirtió las directrices de financiación para las agencias que administran las inversiones clima California y el segundo Plan de inversión para los años Fiscales 2016-17 al 2018-19.


Vietnamese/Tiếng Việt

Trong năm 2006, Cơ Quan Lập Pháp và Thống Đốc đã ký đạo luật AB 32, tạo ra một chương trình toàn diện trong nhiều năm để giảm lượng phát thải khí vào nhà kính ở California. Chương trình về Mức Tối Đa (Cap-and-Trade) và Giao Dịch đóng một vai trò quan trọng bằng cách đặt một giới hạn, hoặc mức tối đa về lượng phát thải khí vào nhà kính bằng việc ban hành một số giới hạn cho giấy phép giao dịch hoặc cho phép với sự tương đương ở mức tối đa.

Một phần của các khoản cho phép được bán đấu giá tại phiên đấu giá mỗi quý. Phần thắng đấu giá trong tiểu bang thu được gửi vào quỹ Giảm Bớt Khí Thải Vào Nhà Kính (GGRF). Cơ Quan Lập Pháp và Thống Đốc phân bổ tiền thu được từ đấu giá của GGRF đến các cơ quan nhà nước và các chương trình thông qua quy trình duyệt Ngân Sách, phù hợp để thực hiện theo triển khai pháp luật.

Nhân viên ARB đã khai triển các Nguyên Tắc Tài Trợ cho Các Cơ Quan Quản Lý Đầu Tư Về Thời Tiết Của California và Kế Hoạch Đầu Tư Thứ Hai cho Ngân Sách Những Năm 2016-17 đến 2018-19. Hai tài liệu này đã được dịch sang tiếng Tây Bang Nha; thêm vào đó, phần Tóm Lược Về Thực Hành của các Nguyên Tắc Tài Trợ cho Các Cơ Quan Quản Lý Đầu Tư Về Thời Tiết Của California đã được dịch sang tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Punjabi.


Chinese/中文译本

2006年,加州立法机关通过了,并由加州州长签署了加州全球暖化解決方案法 (AB 32),该法案 (AB 32) 创建了一个全面并持续多年的行动计划,以减少温室气体在加州排放量。总量管制与排放交易(Cap-and-Trade) 体系通过签发总量等同于交易上限的若干交易许可证或津贴, 在控制温室气体排放上发挥了关键作用。该交易体系中的津贴份额将按照季度进行公开竞拍。 津贴份额的拍卖所得存放在温室气体减少基金 (GGRF)中。加州立法机关及州长根据相关法律并通过预算程序,将温室气体减少基金中的拍卖所得用 于州政府部门及项目。

加州空气资源委员会 (ARB) 的工作人员编制了“管理加州气候投资部门资金指南” (Funding Guidelines for Agencies that Administer California Climate Investments),以及贯穿三个财政年度 (2016-2017年度至2018-2019年度) 的“第二投资计划” (The Second Investment Plan)。 这两个文件皆有西班牙语的译本;此外“管理加州气候投资部门资金指南”文件的行政概览 也有越南文,中文及旁遮普語的译本。Punjabi/ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਏਬੀ 32 ਬਿੱਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਲੇਫੌਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਰਿਤ, ਬਹੁ-ਸਾਲੀ ਪਰੌਗਰਾਮ ਬਣਾਏ। ਕੈਪ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਪਰੌਗਰਾਮ ਟਰੇਡੇਬਲ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅਲੌਂਸ, ਹੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੌਂਸਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰੌਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬੱਜਟ ਪਰਿਤੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿਗ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2016 – 2017 ਤੋ 2018 – 2019 ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋ ਛੁੱਟ, ਫੰਡਿਗ ਨਿਯਮਾ ਦਾ ਕਾਜ-ਕਾਰੀ ਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜੋ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ, ਚਾਈਨੀਜ, ਹਮਾਂਗ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।To receive electronic notices of meetings and materials, you can sign up for the Auction Proceeds listserve.
For questions on the program, please contact:
Matthew Botill, Branch Chief, at 916-324-0934 or via email
preload