CCI Logo
This page last reviewed February 8, 2018Auction Proceeds Translated Documents


In 2006, the Legislature passed and the Governor signed AB 32, which created a comprehensive, multi-year program to reduce GHG emissions in California. The Cap-and-Trade Program plays a key role by placing a limit, or cap, on GHG emissions by issuing a limited number of tradable permits, or allowances, equal to the cap. A portion of the allowances are auctioned at quarterly auctions.

The State's portion of the auction proceeds are deposited in the Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF). The Legislature and Governor appropriate auction proceeds from the GGRF to State agencies and programs through the Budget process, consistent with the implementing legislation.

ARB staff developed the Funding Guidelines for Agencies that Administer California Climate Investments for all State agencies that receive appropriations from the Greenhouse Gas Reduction Fund, to provide guidance on reporting, quantification methods, and maximizing benefits to disadvantaged communities. The Funding Guidelines Supplement for FY 2016-17 Funds was subsequently developed to provide interim direction for administering agencies implementing the September 2016 funding appropriations established in the Budget Act of 2016 (AB 1613, Chapter 370, Statutes of 2016). CARB is in the process of updating the Funding Guidelines and has released the Discussion Document to identify proposed changes.

The Second Investment Plan for Fiscal Years 2016-17 through 2018-19 was submitted to the Legislature in January 2016 to fulfill the requirements of the enacting legislation. The Second Investment Plan identifies potential State investment priorities to help achieve GHG emission reduction goals, benefit disadvantaged communities, and yield valuable co-benefits within the Transportation & Sustainable Communities, Clean Energy & Energy Efficiency, and the Natural Resources and Waste Diversion categories.

These documents, or portions of them, have been translated as follows:

Documents Spanish Vietnamese Chinese Punjabi
2018 Funding Guidelines Discussion Document X
Executive Summary of the Funding Guidelines for Agencies that Administer California Climate Investments X X X
The Second Investment Plan for Fiscal Years 2016-17 through 2018-19 X
Funding Guidelines Supplement for FY 2016-17 Funds X
Funding Guidelines for Agencies that Administer California Climate Investments X

Spanish/Español

En el 2006, la legislatura aprobó y el gobernador firmó la AB 32, que creó un programa integral multi anual para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en California. El programa de Cap-and-Trade juega un papel clave colocando un límite o tapa, en las emisiones de GEI mediante la emisión de un número limitado de permisos comerciables, o subsidios, iguales a la tapa. Una porción de los derechos de emisión son subastados trimestralmente. La porción de las ganancias de la subasta que le corresponde al estado se depositan en el fondo de reducción de Gas de efecto invernadero (GGRF). La legislatura y gobernador destinan las ganancias del GGRF a agencias estatales y programas a través del proceso presupuestario, consistente con la legislación.

El personal de ARB desarrollo las Pautas de Financiamiento para Agencias que Administran las Inversiones Climáticas de California para todas las agencias Estales que reciben créditos del Fondos de Reducción de los Gases de Efecto Invernadero(GGRF), para proveer guía en cómo efectuar reportes, métodos de cuantificación, y maximizar los beneficios a comunidades en desventaja. Posteriormente, El Suplemento de las Guías de Financiamiento para los Fondos del Año Fiscal 2016-17 fue creado para proveer orientación provisional a las agencias administrativas implementando los fondos de Septiembre 2016 establecidas en la Ley de Presupuesto del 2016 (AB 1613, Capitulo 370, Estatutos de 2016).  CARB está actualizando las Guías de Financiamiento y ha publicado un Documento de Discusión que identifica los cambios propuestos.

El Segundo Plan de Inversión para los Años Fiscales 2016-17 hasta 2018-19 fue presentado a la Legislatura en Enero 2016 para cumplir con los requisitos de la legislación promulgadora. El Segundo Plan de Inversión identifica posibles prioridades de inversión por el Estado para poder obtener las metas de reducción de emisiones de los Gases de Efecto Invernadero, beneficiar a comunidades en desventaja, y cobeneficios para comunidades dentro de las categorías de Transporte y Comunidades Sostenibles, Energía Limpia eh Eficiencia Energética, y Recursos Naturales y Desvío de Residuos.


Vietnamese/Tiếng Việt

Trong năm 2006, Cơ Quan Lập Pháp và Thống Đốc đã kư đạo luật AB 32, tạo ra một chương tŕnh toàn diện trong nhiều năm để giảm lượng phát thải khí vào nhà kính ở California. Chương tŕnh về Mức Tối Đa (Cap-and-Trade) và Giao Dịch đóng một vai tṛ quan trọng bằng cách đặt một giới hạn, hoặc mức tối đa về lượng phát thải khí vào nhà kính bằng việc ban hành một số giới hạn cho giấy phép giao dịch hoặc cho phép với sự tương đương ở mức tối đa. Một phần của các khoản cho phép được bán đấu giá tại phiên đấu giá mỗi quư.

Phần thắng đấu giá trong tiểu bang thu được gửi vào quỹ Giảm Bớt Khí Thải Vào Nhà Kính (GGRF). Cơ Quan Lập Pháp và Thống Đốc phân bổ tiền thu được từ đấu giá của GGRF đến các cơ quan nhà nước và các chương tŕnh thông qua quy tŕnh duyệt Ngân Sách, phù hợp để thực hiện theo triển khai pháp luật.

Nhân viên ARB phát triển Hướng dẫn kinh phí cho Cơ quan Quản lư điều hành khí hậu đầu tư cho California. Tất cả các cơ quan nhà nước nhận được trích từ Quỹ Giảm khí nhà kính, để cung cấp hướng dẫn về báo cáo, phương pháp định lượng, và hóa lợi ích tối đa cho các cộng đồng thiệt tḥi. Hướng dẫn kinh phí bổ sung cho Quỹ tài khóa 2016-17 sau đó đă được phát triển để cung cấp hướng tạm thời cho cơ quan thực hiện phân bổ kinh phí tháng 9 năm 2016 thành lập theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2016 điều hành (AB 1613, Chương 370, Điều lệ của năm 2016).

Kế hoạch đầu tư thứ hai cho năm tài khóa 2016-17 đến 2018-19 đă được nộp cho cơ quan lập pháp trong tháng 1 năm 2016 để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật có quyền ra lịnh. Kế hoạch đầu tư thứ hai xác định các tiềm năng ưu tiên đầu tư của nhà nước, để giúp đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, đem lại lợi ích cho cộng đồng thiệt tḥi, và mang lại giá trị đồng lợi ích trong Giao Thông, Vận Tải & cộng đồng bền vững, Năng Lượng sạch và Năng Lượng hiệu quả, và Bộ Tài nguyên và các loại Ḍng Thải.


Chinese/中文译本

2006年,加州立法机关通过了,并由加州州长签署了加州全 球暖化解決方案法 (AB 32),该法案 (AB 32) 创建了一个全面并持续 多年的行动计划,以减少温室气体在加州排放量。排放 总量限制与交易(Cap-and-Trade) 体系通过签发总量等同于交易上限 的若干交易许可证或津贴,在控制温室气体排放上发挥 了关键作用。该交易体系中的津贴份额将按照季度进行 公开竞拍。 津贴份额的拍卖所得存放在温室气体减排基 金 (GGRF)中。加州立法机关及州长根据相关法律并通过预算 程序,将温室气体减排基金中的拍卖所得用于州政府部 门及项目。

加州空气资源委员会 (ARB) 的工作人员为所有获得温室气体 减排基金拨款的加利福尼亚州气候投资管理机构编制了 加利福尼亚州气候投资管理机构资助发放指南,该指南 为汇报、定量方法及最大程度提升弱势群体的利益提供 了指导原则。随后编制的2016-2017财政年度的资助发放指南补 充材料为执行2016预算法 (AB1613,第370章,2016 加州法规) 所规定的 当年9月基金拨款的各管理机构提供临时指导方向。

如法律所规定,贯穿三个财政年度 (2018-2019年度)的第二投资 计划已于2016年1月提交。第二投资计划为帮助达到温室气 体减排目标,援助弱势群体,以及在交通与可持续社 区、清洁能源及能源效率、和自然资源与废弃物处置 等范畴中产生有价值的共同收益等方面,确定了潜在 的州投资优先项目。Punjabi/ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਏਬੀ 32 ਬਿੱਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਕੈਲੇਫੌਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਰਿਤ, ਬਹੁ-ਸਾਲੀ ਪਰੌਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੈਪ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਪਰੌਗਰਾਮ ਅੱਲੋਵਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲੋਵਸਾਂ ਦਾ ਕੁਜ ਹਿੱਸਾ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਜੀਜੀਆਰਐਫ) ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜੀਜੀਆਰਐਫ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰੌਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਨੁਕੂਲ ਬੱਜਟ ਪਰਿਤੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਏਅਰ ਰੀਸ਼ੋਰਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿਗ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2016 - 2017 ਤੋ 2018 - 2019 ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੋ ਛੁੱਟ, ਫੰਡਿਗ ਨਿਯਮਾ ਦਾ ਕਾਜ-ਕਾਰੀ ਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜੋ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮੀਜ, ਚਾਈਨੀਜ, ਹਮਾਂਗ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।To receive electronic notices of meetings and materials, you can sign up for the Auction Proceeds listserve.
For questions on the program, please contact:
Matthew Botill, Branch Chief, at 916-324-0934 or via email
preload